Uurimisprojekt

Uurimisprojekt


Ülesanded ja küsimusepüstitused

Miks tuleks uurida keskaegset arhitektuuri Liivimaal? Liivimaa erilise ajaloolise olukorra taustal seoses selle geograafilise piiriäärse asukohaga tekivad mitmed huvitavad küsimused, mida selles uurimisprojektis käsitletakse. Siia kuuluvad näiteks keskaegse arhitektuuri tekketingimuste välja selgitamine kolonisatsiooni ja missiooni kontekstis, nn regionaalsete ehituskoolkondade arenemisega seotud probleemid (nt „Riia ehituskoolkond“) või arhitektuurimaastiku arenguprotsess. Liivimaal elanud etniliste gruppide (baltisakslased, eestlased, lätlased, venelased) rahvuslike konfliktide taustal on 19. ja 20. sajandi teadusajaloo kriitiline kujutamine hädavajalik. Kolme riiki hõlmav projekt tagab, et Liivimaa keskaegse arhitektuuri teket, arengut ja tähendust ei hinnata ühe riigi ühekülgsest rahvuslikust vaatevinklist, vaid see asetub Euroopa üldisesse konteksti.

Uurimismeetodid ja lähenemisviis

Projekti (2020–2022) eesmärk on ühest küljest panna alus edasistele täiendavatele kunsti- ja kultuuriteaduslikele töödele Liivimaa arhitektuuri vallas ja teisalt esitada ka hetketeadmiste vahekokkuvõte. Selleks koostatakse esmalt piirkonna umbes 350 säilinud või pildi- ja kirjalike allikate varal dokumenteeritud keskaegset ehitist hõlmav kataloog. Kataloogimine moodustab formaalanalüütiliste uurimuste vundamendi, mille käigus tuleb tuvastada nt tüpoloogilised kogumid ja kujutada neid levikukaartide abil. Nende analüüside põhjal saab välja tuua erinevate arhitektuuriliikide arengutendentse ja spetsiifilisi tunnusjooni ning seostada neid naabruses asuvate piirkondade ehituskunsti ja tellijate päritolumaadega. Selle põhjal võib järgnevate eraldiseisvate uurimustega üritada võrrelda silmatorkavaid tüpoloogilisi või vormispetsiifilisi levikumustreid ajalooliste, poliitiliste, kultuuriliste ja majanduslike tekketingimustega, et jõuda seeläbi empiiriliselt tuvastatud fenomenide selgitusmudeliteni. Seejuures tuleks eelkõige uurida, mil määral peegeldub arhitektuuriilmingutes Liivimaa sidumine mitmeid piirkondi hõlmavate majanduslike ja poliitiliste liitude võrgustikuga (Hansa Liit, Saksa ordu, roomakatoliiklik kirikuorganisatsioon). Selle kõrval tuleb arvesse võtta ka lääne ühiskonnasüsteemi ja vene õigeusu võimu- ja kultuuriala vahelise piiriala spetsiifilisi tingimusi.

Tulemuste esitlemine

Uurimisprojekti tulemusi on kavas avalikkusele esitleda veebikataloogi ja põhjaliku raamatu kujul ning ka rahvusvaheliste konverentside käigus.